Návštěvní řád MPH

Návštěvní řád – Memoriál Petry Hézlové

 1. Úvodní ustanovení

1.1        Tento návštěvní řád je směrnicí vydanou Befit Louny, z. s. IČO 09998331, se sídlem Vodárenská 2782, Louny, zapsaná ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka L12948/RD9/KSUL (dále společně jen „pořadatel“), která určuje závazná pravidla osob účastných a vstupujících na akci Memoriál Petry Hézlové a využívajících zařízení umístěná v areálu, kde se Memoriál Petry Hézlové koná (dále jen „návštěvní řád“).

1.2        Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví
a majetku a rovněž zabezpečení ideálních podmínek průběhu všech sportovních, společenských a/nebo kulturních akcí (dále jen „akce“), které budou pořádány v souvislosti s akcí Memoriál Petry Hézlové. Cílem tohoto návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry při akci Memoriál Petry Hézlové.

1.3        Memoriálem Petry Hézlové se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí ohraničené prostory nebo označené prostory pořadatele dne 26.8.2023, označené jako „Memoriál Petry Hézlové 2023“, stejně jako sportovní trasa vytyčená pořadatelem při sportovních aktivitách souvisejících s pořádanou akcí (dále jen „MPH 2023“).

1.4        Vstup a pobyt v areálu je podmíněn dodržováním platné legislativy a interních předpisů. Vstupem do MPH 2023 vyjadřuje každý návštěvník souhlas s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu a okamžikem vstupu do MPH 2023 se tento návštěvní řád stává pro každého návštěvníka závazným, a to po celou dobu pobytu v areálu.

Návštěvníkem a/nebo veřejností se pro účely tohoto návštěvního řádu rozumí každá osoba vstupující do MPH 2023, a to včetně členů organizačního výboru, zástupců médií, dobrovolníků, partnerů, prodejců, dodavatelů, účinkujících.

Návštěvníci jsou povinni zajistit dětem do 12 let odpovědný dozor dospělé osoby (pořadatel či jím pověřené osoby v areálu tuto odpovědnost v žádném případě nepřebírají).

1.5        Ustanovení tohoto návštěvního řádu se použijí obdobně i na osoby vstupující do MPH 2023 na základě zvláštního smluvního vztahu s pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

1.6        MPH 2023 není veřejně přístupná sportovní akce ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění. Jedná se o charitativní sportovní akci v ohraničeném areálu na podporu propagace zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu ve spojení s cílem podpořit Onkologii Chomutov.

2. Areál konání Memorialu Petry Hézlové (dále jen MPH)

2.1        Areál MPH slouží návštěvníkům k trávení volného času a k účasti a sledování akcí, které jsou v areálu pořádány.

2.2        Veřejnost může do areálu MPH 2023 vstupovat pouze s platnou vstupenkou, příp. se souhlasem pořadatele, pouze v čase pořádané akce a pouze v souladu s podmínkami stanovenými v tomto návštěvním řádu.

2.3        Akce je pořádána v čase od 13.00 hod do 22.00 hod dne 26.8.2023.

2.4        Dozor nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu provádí pracovníci pořadatele a další k tomu pořadatelem pověřené osoby.

2.5        Vstup do areálu je pro sportující účastníky zpoplatněn dle aktuálního ceníku zveřeněného na stránkách provozovatele. Každý návštěvník musí mít při vstupu do areálu pásku na ruce prokazující zakoupení vstupenky.

2.6        Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
a omamných látek, osoby, které ohrožují bezpečnost a/nebo zdraví osob a/nebo majetku nacházejícího se v MPH , nebo se chovají jiným nevhodným způsobem, pozbývají oprávnění k pobytu v areálu a nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být pracovníkem pořadatele, pořadatelem pověřenou osobou a/nebo bezpečnostní službou z areálu vyvedeny, a to bez nároku na vrácení vstupného.

Stejně tak nemusí být do areálu vpuštěny a/nebo mohou být z areálu vyvedeny osoby, které porušují pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu a/nebo, které nerespektují pokyny pracovníků pořadatele, pořadatelem pověřených osob a/nebo bezpečnostní služby.

Osobám uvedeným v tomto ustanovení může být pořadatelem zároveň omezen, či zcela zakázán vstup do areálu MPH 2023.

2.7        V areálu MPH je zakázán prodej tabákových a alkoholických výrobků osobám mladším 18 let.

 1. Povinnosti návštěvníků

3.1        Návštěvníci MPH jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost a/nebo zdraví třetích osob a/nebo jejich majetek, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu a dále svým chováním neomezovat, neohrožovat či neobtěžovat ostatní návštěvníky nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akcí pořádaných MPH 2023. Návštěvníci jsou povinni dodržovat v areálu čistotu a pořádek.

3.2        Návštěvníci MPH jsou povinni dodržovat pokyny a nařízení pořadatele, osob pověřených pořadatelem a/nebo bezpečnostní služby, jakož i pokyny a nařízení Policie České republiky, Hygienické stanice, Hasičského záchranného sboru České republiky a Zdravotnické záchranné služby.

3.3        Návštěvnicí MPH jsou povinni respektovat pravidla vyplývající z tohoto návštěvního řádu a obecně závazných právních předpisů, jakož i pravidla slušného chování a dobrých mravů.

3.4        Návštěvníci MPH mají zakázáno vnášet do areálu zejména následující předměty:

 1. a)   rasistické, hanlivé, vulgární, či jiné materiály odporující dobrým mravům;
 2. b)   zbraně jakéhokoliv druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako zbraně či jiné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost, zdraví či život návštěvníků;
 3. c)   leptavé, hořlavé, výbušné, barvící, nebo jiné látky ovlivňující zdraví;
 4. d)   pyrotechniku nebo odpalovací zařízení;
 5. e)   alkoholické nápoje a/nebo návykové a omamné látky;
 6. f)     materiály propagující politickou stranu nebo hnutí, či jakékoliv politicky zaměřené materiály;

O zákazu vnášení jednotlivých předmětů má právo rozhodnout vedoucí pracovník bezpečnostní služby u vstupu.

3.5        Návštěvníkům MPH  je dále zakázáno:
a)           projevovat, rozšiřovat či veřejně propagovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení;

b)           propagovat jakoukoliv politickou stranu nebo hnutí;

c)           přelézat, či vstupovat na jakékoliv stavby a zařízení v areálu, a to zejména, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stromy, sloupy, střechy apod.;

d)           vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro veřejnost;

e)           vhazovat jakékoliv předměty do prostor, v nichž se pohybují návštěvníci;

f)             zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat jakoukoliv pyrotechniku;

g)         ničit jakékoliv zařízení a vybavení umístěné v areálu;

h)           popisovat, polepovat nebo pomalovávat jakékoliv zařízení, vybavení nebo komunikace v areálu;

i)           konat tělesné potřeby mimo toalety, či jakýmkoliv jiným způsobem znečišťovat areál;

3.6        Návštěvníci nejsou oprávněni bez předchozího souhlasu a/nebo v rozporu s podmínkami uděleného souhlasu pořadatele vykonávat v areálu MPH jakoukoliv podnikatelskou nebo obdobnou činnost, či ostatním návštěvníkům rozdávat a/nebo prodávat jakékoliv předměty, a to včetně novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů apod., kdekoliv v areálu reklamní prospekty či plakáty vylepovat, nebo uvnitř areálu skladovat jakékoliv předměty.

 1. Odpovědnost za škodu

4.1        Vstup a užívání areálu MPH uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a návštěvníci jsou povinni si v areálu počínat tak, aby předcházeli vzniku újmy na zdraví a/nebo majetku, a to jak na vlastním, tak na zdraví nebo majetku třetích osob.

4.2        Každý návštěvník odpovídá pořadateli a/nebo jakékoliv třetí osobě za újmu vzniklou v důsledku jeho porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.3        Návštěvníci jsou povinni informovat pořadatele nebo bezpečnostní službu
o jakýchkoliv úrazech a/nebo vzniku újmy v areálu MPH. Stejně tak jsou návštěvníci povinni informovat pořadatele o hrozících úrazech a vzniku újmy a/nebo o porušení a/nebo hrozícím porušení pravidel vyplývajících z tohoto návštěvního řádu a/nebo jiných závazných právních předpisů.

4.4        Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za újmu na zdraví a/nebo majetku vzniklou na straně návštěvníka činností jiného návštěvníka/návštěvníků, a to ani v případě úmyslného jednání. Náhradu újmy lze uplatnit výhradně přímo na osobě/osobách, která/které svým jednáním danou újmu způsobila/způsobily.

4.5        Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu a/nebo zničení věci návštěvníků.

 

 1. Ostatní ustanovení

5.1        Vstupem do areálu návštěvníci MPH 2023 souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového či zvukového záznamu, přenosu či produkce akce pořádané v areálu pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce pořádané v areálu MPH 2023 pořadatelem a/nebo jeho smluvními partnery.

Souhlas s využitím obrazu nebo podobizny dle tohoto ustanovení je návštěvníky pořadateli a jeho smluvním partnerům udělován na dobu neurčitou.

5.2        Návštěvníci MPH  berou na vědomí, že vybrané prostory jsou monitorovány kamerovým systémem.

5.3        Návštěvnicí MPH dále berou na vědomí, že v areálu konání Memorialu Petry Hézlové mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství. Za tímto účelem návštěvníci  udělují vstupem na akci pořadateli, resp. osobám pořizujícím zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely tiskového, rozhlasového, televizního nebo obdobného zpravodajství, ve smyslu § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen “občanský zákoník”), souhlas s pořízením jejich podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, které se návštěvníků týkají nebo se týkají jejich projevů osobní povahy, a souhlasí s jejich volným použitím a šířením, a to bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu využití, bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

 1. Závěrečná ustanovení

6.1        Pořadatel si vyhrazuje právo provést změny v tomto návštěvním řádu.

6.2        Práva a povinnosti výslovně neupravené v tomto návštěvním řádu se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.

6.3        Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dne 25.8.2023.

6.4        Důležitá telefonní čísla:

 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Policie ČR: 158
 • Městská policie: 156

 

V Lounech dne 24.8.2023

 

One comment

Comments are closed.